Национален конкурс “Инженер на годината” и “Млад инженер на годината”

Федерацията на научно-техническите съюзи обявява национални конкурси “Инженер на годината 2016” и “Млад инженер на годината 2016”.

I. Право на участие

В националния конкурс има право да участва всяко физическо лице, което в зависимост от съответната награда отговаря на следните условия:

За наградата “Инженер на годината” – притежава документ за завършено техническо образование;

За наградата “Млад инженер на годината” – притежава документ за завършено техническо образование и е на възраст под 35 години.

II. Предложения, документи за участие и срокове на подаване

 1. Предложение за номиниране на кандидати за наградите в конкурса имат право да правят всички юридически лица.
 2. Необходими документи за участие в конкурса:
  1. Мотивирано предложение от юридическото лице, предлагащо кандидата, подготвено в съответствие с критериите за оценка и с писмени доказателства в подкрепа на номинираната кандидатура.
  2. Формуляр с личните данни на кандидата, който съдържа трите му имена, адрес за кореспонденция, месторабота и длъжност, кратка трудова, творческа, професионално-инженерна, научна и обществена биография.
 3. Срок и адрес за подаване на документите: 31.05.2017 г.
 • Адрес: 1000 София, ул. Г.С.Раковски 108,
 • Федерация на научно-техническите съюзи в България,
 • Направление “Обща организация и координация”.
 • E-mail: vstavrev@fnts-bg.org; n.doncheva@fnts.bg

III. Критерии за оценка на кандидатите за съответните награди

 1. Обществена значимост на цялостната професионална (конструкторска, технологична, организационна, производствена) дейност;
 2. Регистрирани изобретения и/или нововъведения;
 3. Участие в реализиране на пазарни пробиви в резултат на внедряване на изобретения и/или нововъведения;
 4. Създаване и оценка на нивото на нови продукти, изделия, услуги, сортове и нови енергийни източници;
 5. Създаване и внедряване на нови технологични и производствени процеси;
 6. Потвърдени икономически резултати от инженерната дейност;
 7. Наличие на социални резултати от инженерната дейност.

IV. Награди за първенците в конкурса

Комисия, назначена със заповед на Председателя на ФНТС, предлага за одобрение от ИБ на УС на ФНТС по един първенец в двете категории на Конкурса, но които се връчват съответните награди:

 • За “Инженер на годината” – Плакет “Инженер на годината”, удостоверение и парична премия в размер на 1200 (хиляда и двеста) лева.
 • За “Млад инженер на годината” – Плакет “Млад инженер на годината”, удостоверение и парична премия в размер на 800 (осемстотин) лева.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.