За нас

Регионално сдружение на научно-техническите съюзи с Дом на техниката Смолян

РС на НТС е обединение на научно-техническите съюзи: НС по икономика, НС по машиностроене, НС по строителство, НС по геодезия, картография и земеустройство, НС по лесотехника и НС по минно дело, геология и металургия, както и индивидуални специалисти инженери, икономисти, от областта на науката, техниката и земеделието.

Главни цели на сдружението са:

 1. Да отстоява интересите на своите членове пред държавни и местни органи и професионално творчески и обществени сдружения у нас и в чужбина.
 2. Да утвърждава сдружението като важна институция на гражданското общество, да повишава общественото влияние и престиж на българските инженери, икономисти, техници, специалисти от земеделието, учени и изобретатели.
 3. Да укрепва и разширява международните контакти и да развива взаимно-изгодно сътрудничество със сродни организации в интерес на своите членове.
 4. Да осъществява действия за запознаване на българските специалисти със съответната нормативна база на Европейския съюз, както и да създава и развива международни контакти за интегриране на редовните членове със сродни организации за съвместна работа по международни проекти.
 5. Да участва в процеса на привеждане на действащото законодателство на Република България в областта на научно-техническото сътрудничество в съответствие с правото на ЕС, както и да участвува активно в дейностите на държавните органи, свързани с европейската интеграция.

Основни задачи на сдружението са:

 1. Да представлява своите членове пред държавни институции, неправителствени организации и търговски дружества от страната и чужбина.
 2. Да координира усилията на своите членове за постигане на общи цели и резултати в многообразната дейност на сдружението.
 3. Да оказва съдействие и методическа помощ на своите членове за изпълнението на техните основни задачи.
 4. Да оказва съдействие и стимулира творческата активност, професионалните интереси и постиженията на специалистите от науката, материалното производство и услугите.
 5. Да набира, обработва и предоставя на своите членове актуална информация за наши и световни научно технически достижения.
 6. Да популяризира световните и наши постижения в науката и техниката сред обществото, както и дейността и постиженията на сродните сдружения и организации.
 7. Да управлява, поддържа и развива материално-техническата база собственост на сдружението.
 8. Да подкрепя с конкретни инициативи и средства творческия потенциал на младежите от филиалите на ВУЗ в гр. Смолян и професионалните гимназии.
 9. Да прилага и контролира спазването на Кодекса за професионална етика на инженерите.